fbpx Non-fiction | Page 23 | www.1947partitionarchive.org

Non-fiction

Swadhinta Sangram Me Rajasthan Ki Ahautiyan 1805-1947

K. Rajpurohit
Scientific Publishers Journals Dept.
1993

Karagila ke nayaka

Anupama Tyagi
Rijensi Pablikesansa
2000

Javano zindabada: Karagila-yuddha ke sandarbha ko udghatita karata ghanakshari kavya

Brajendra Avasthi
Anubhava Prakasana
1999

Karagila ke sahida

Candra Bhushana
Samaya Prakasana
1999

Svatantrata sagrama ki patrakarita aura Pam. Dasaratha Prasada Dvivedi

Arjuna Tivari
Visvavidyalaya Prakasana
1998

Ghati mem atanka aura Karagila

Onkaresvara Pandeya
Samaya Prakasana
2000

History of British India

George Grimm
D.V. Siva Rao
Asian Educational Services
2000

Sahabada, Mugalom se Angrejom taka, 1526 se 15 Agasta 1947 taka

Vraja Kumara Pandeya
Janaki Prakasana
1992

Chatra andolana ka itihasa

Punama Kumari
Namana Prakasana
1999

Vibhajana asvikara

Maheśacandra Śarmā
Prabhāta Prakāśana
1998

Pages